امنیت کاربر

تمامی اطلاعات کاربران در حافظ هاست محفوظ بوده و به هیچ فرد و یا موسسه ثانوی ارائه نخواهد شد و تنها در صورت شرایط خاص مراجع قضایی امکان پیگیری حساب کاربری افراد را خواهند داشت.