شماره حساب ها

بانک سامان

به نام هادی حبشی

شماره کارت

6219861027504512

شماره شبا

IR690560082280001378768001

شماره حساب

822-800-1378768-1